HCCH

The World Organisation for Cross-border Co-operation in Civil and Commercial Matters
L'Organisation mondiale pour la coopération transfrontalière en matière civile et commerciale

Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

 

N e d e r l a n d s

(Click / Cliquer to download / pour télécharger)

Dutch translations of Hague Conventions / Traductions en néerlandais des Conventions de La Haye :

[De Nederlandse vertalingen van onderstaande Haagse Verdragen zijn tevens online beschikbaar op Overheid.nl]

download01. Statuut van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

download02. Verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering

download08. Verdrag nopens de wet welke op alimentatieverplichtingen jegens kinderen toepasselijk is

download09. Verdrag nopens de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen over onderhoudsverplichtingen jegens kinderen

download10. Verdrag betreffende de bevoegdheid der autoriteiten en de toepasselijke wet inzake de bescherming van minderjarigen

download11. Verdrag inzake de wetsconflicten betreffende de vorm van testamentaire beschikkingen

download12. Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten

download14. Verdrag inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en in handelszaken

download16. Verdrag betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in burgerlijke en handelszaken

download17. Aanvullend Protocol bij het Haagse Verdrag betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in burgerlijke en handelszaken

download18. Verdrag inzake de erkenning van echtscheidingen en scheidingen van tafel en bed

download19. Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg

download20. Verdrag inzake de verkrijging van bewijs in het buitenland in burgerlijke en in handelszaken

download22. Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op de aansprakelijkheid wegens produkten

download23. Verdrag inzake de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen over onderhoudsverplichtingen

download24. Verdrag inzake de wet die van toepassing is op onderhoudsverplichtingen

download25. Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op het huwelijksvermogensregime

download26. Verdrag inzake de voltrekking en de erkenning van de geldigheid van huwelijken

download27. Verdrag betreffende het toepasselijke recht op vertegenwoordiging

download28. Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen

download29. Verdrag inzake de toegang tot de rechter in internationale gevallen

download30. Verdrag inzake het recht dat toepasselijk is op trusts en inzake de erkenning van trusts

download33. Verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied van de interlandelijke adoptie

download34. Verdrag inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen (Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 1997 nr. 299)

download35. Verdrag inzake de internationale bescherming van volwassenen (Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 2008 nr. 139)

download37. Verdrag inzake bedingen van forumkeuze (Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 2009 nr. 31)

Copyright © Hague Conference on Private International Law. All rights reserved.