http://www.incadat.com/ ref.: HC/E/CZ 468 [07/12/2000;�stavn� soud �esk� republiky (Constitutional Court of the Czech Republic);Superior Appellate Court] III. �S 440/2000 DAOUD / DAOUD

III. �S 440/2000

Jestli�e je detem obecne zarucena ochrana nejen z�konn� (� 32 a n�sl. z�k. c. 94/1963 Sb., ve znen� pozdej��ch predpisu), ale nadto tak� ochrana �stavn� (cl. 32 odst. 1 al. 2 Listiny z�kladn�ch pr�v a svobod), je nutno tyto z�konn� a �stavn� garance pri jejich aplikaci v konkr�tn� veci podlo�it co nejpecliveji zji�ten�m skutkov�m stavem a stejne peclive z nej odvozen�m pr�vn�m posouzen�m; z hlediska aplikace �mluvy (jej�ho cl. 13) to znamen�, �e jak eliminuj�c� duvody n�vratu d�tete do m�sta bydli�te otce (cl. 3 �mluvy) mus� b�t zji�teny a objasneny natolik dostatecne, aby hrozba v�n�ho nebezpec� fyzick� nebo du�evn� �jmy, pr�p. nesnesiteln� situace z prik�zan�ho n�vratu byly s co nejvy��� m�rou pravdepodobnosti vylouceny a obdobne, aby co ne�plneji byly ozrejmeny tak� v�echny okolnosti, z nich� by bylo lze usoudit na skutecn� postoj otce nezletil� k jej�mu soucasn�mu pobytu v Cesk� republice.

�stavn� soud rozhodl dne 7. 12. 2000 v �stn�m jedn�n� a v sen�te slo�en�m z predsedy JUDr. Pavla Holl�ndera a soudcu JUDr. Vladim�ra Jurky a JUDr. Vlastimila �evc�ka ve veci �stavn� st�nosti ste�ovatelky Dagmar Daoudov�, bytem Rychnov nad Kne�nou, M�rov� 1438, zastoupen� JUDr. Gabrielou Stehl�kovou, advok�tkou v Hradci Kr�lov�, Orlick� 163, za �casti vedlej��ch �castn�ku Marwana Daoudy, bytem Izrael, Haifa, Haddad c. 17, zastoupen�ho Mgr. Zdenkem Pokorn�m, advok�tem v Brne, Anensk� 8, a Okresn�ho �radu v Rychnove nad Kne�nou, jako opatrovn�ka nezletil�, zastoupen�ho JUDr. Miloslavem �vestkou, advok�tem v Rychnove nad Kne�nou, Jir�skova 1073, proti rozsudku Krajsk�ho soudu v Hradci Kr�lov� ze dne 10. kvetna 2000, sp. zn. 21 Co 56/2000, a rozsudku Okresn�ho soudu v Rychnove nad Kne�nou ze dne 10. prosince 1999, sp.zn. Nc 535/99, t�kaj�c� se vyd�n� d�tete, takto:

Rozsudek Krajsk�ho soudu v Hradci Kr�lov� ze dne 10. kvetna 2000 (21 Co 56/2000) a rozsudek Okresn�ho soudu v Rychnove nad Kne�nou ze dne 10. prosince 1999 (Nc 535/99) se zru�uj�.

Oduvodnen�

I.

�stavn� st�nost�, podanou vcas (� 72 odst. 2 z�k. c. 182/1993 Sb., ve znen� pozdej��ch predpisu, d�le jen z�kona) a po odstranen� form�ln�ch vad (� 31 odst. 1 z�kona) k v�zve �stavn�ho soudu [� 41 p�sm. b) z�kona] ve shode se z�konem [� 30 odst. 1, � 34, � 72 odst. 1 p�sm. a), 4 z�kona], napadla ste�ovatelka pravomocn� rozsudek Krajsk�ho soudu v Hradci Kr�lov� ze dne 10. kvetna 2000 (21 Co 56/2000-140) a spolu s n�m tak� jemu predch�zej�c� rozsudek Okresn�ho soudu v Rychnove nad Kne�nou ze dne 10. prosince 1999 (Nc 535/99-73) a tvrdila - strucne shrnuto - �e jmenovan� obecn� soudy sv�mi rozhodnut�mi, jako org�ny verejn� moci, poru�ily jej� �stavne zarucen� pr�vo plynouc� z cl. 22 a z cl. 32 odst. 4 a 5 Listiny z�kladn�ch pr�v a svobod; podle oduvodnen� �stavn� st�nosti stalo se tak t�m, �e oba obecn� soudy ji (napaden�mi rozhodnut�mi) nut� "k zachov�n� pr�va na v�chovu dcery opustit republiku proti sv� vuli mimo r�mec z�kona". V podrobn�m popisu vztahu ve sv� rodine (man�elstv� s vedlej��m �castn�kem) dovozuje, �e obecn�mi soudy nar�zen� navr�cen� nezl. dcery Karol�ny do bydli�te otce (v Izraeli, Haife), podlo�en� ustanoven�mi �mluvy o obcanskopr�vn�ch aspektech mezin�rodn�ch �nosu det� (publ. pod c. 34/1998 Sb.), j� je Cesk� republika jako ratifikovanou a vyhl�enou mezin�rodn� smlouvou o lidsk�ch pr�vech a z�kladn�ch svobod�ch v�z�na (cl. 10 �st. z�k. c. 1/1993 Sb.), nem� ve skutecnosti v t�to �mluve podkladu, nebot ke zmene pobytu nezl. dcery (z Izraele do Cesk� republiky) do�lo v dusledku dohody s man�elem (otcem nezl. dcery); co do procesn� str�nky veci vytkla obecn�m soudum nedostatecn� zji�ten� skutkov�ho stavu, zejm�na pokud se t�ce osobn�ch pomeru nezl. dcery, pro n� by n�vrat do bydli�te otce byl traumatizuj�c�m z�itkem a m� za to, �e obecn� soudy v�ne pochybily, jestli�e nezletilou ve veci, zejm�na k zam��len�mu n�vratu do Izraele samy nevyslechly. Navrhla proto, aby �stavn� soud obe rozhodnut� obecn�ch soudu, jak vpredu jsou oznacena, sv�m n�lezem zru�il, a proto�e jejich v�konem by mohlo doj�t k velmi citeln� �jme" na z�jmech nezl. dcery, po��dala, aby vykonatelnost rozhodnut� obecn�ch soudu byla odlo�ena.

Predseda sen�tu 21 Co Krajsk�ho soudu v Hradci Kr�lov� se k v�zve �stavn�ho soudu (� 42 odst. 4 z�kona) za �castn�ka r�zen� (� 30 odst. 3 z�kona) p�semn�m pod�n�m vyj�dril tak, �e v�vody �stavn� st�nosti odm�tl, pripomnel, �e ste�ovatelka sama v r�zen� pred obecn�mi soudy potvrdila, �e v m�ste pobytu otce �ila s nezl. dcerou po dobu osmi let, �e nezl. byla v dom�cnosti otce dobre zaopatrena, nav�tevovala zde tak� �kolu, a proto z�ver, �e v Haife mela sv� obvykl� bydli�te [cl. 3 p�sm. a) �mluvy], je zcela duvodn�. Jestli�e ste�ovatelka s nezl. dcerou odjela do Cesk� republiky bez souhlasu otce a zde �ije natrvalo, nezbylo ne� uzavr�t, �e t�mto jedn�n�m naplnila z�konn� znaky protipr�vn�ho zadr�en� nezletil� ve smyslu �mluvy (cl. 1), pro jej� aplikaci jsou d�ny i dal�� podm�nky.

Obdobne odm�tl predseda odvolac�ho sen�tu, z neho� napaden� rozhodnut� vze�lo, v�tky ne�plnosti r�zen�, odk�zal na oduvodnen� �stavn� st�nost� napaden�ho rozhodnut�, v nem� bylo vylo�eno, proc obecn� soud v�slech nezletil� neprovedl, konstatoval, �e "v r�zen� pred obecn�mi soudy nevy�lo najevo, �e by n�vrat nezletil� do dom�cnosti otce byl pro ni spojen s v�n�m nebezpec�m fyzick� nebo du�evn� �jmy, pr�padne �e by se nezletil� dostala do nesnesiteln� situace (cl. 13 �mluvy)"; navrhl proto, aby �stavn� st�nost ste�ovatelky byla zam�tnuta.

Obdobn� n�vrh vznesl tak� vedlej�� �castn�k; ve sv�m p�semn�m pod�n� - strucne shrnuto - vyvracel tvrzen� ste�ovatelky, zejm�na pokud melo mezi n�m a ste�ovatelkou doj�t k dohode o n�vratu nezl. dcery do Cesk� republiky, odm�tl tak� ste�ovatelcino tvrzen�, �e n�vrat nezl. dcery do jeho dom�cnosti by negativne pusobil na jej� psychiku a sv� v�vody uzavrel tak, �e "v�e pr�vne rozhodn� bylo ji� plne a spr�vne objasneno v prubehu r�zen� u soudu obecn�ch".

Rozhodnut� obecn�ch soudu napadl �stavn� st�nost� tak� Okresn� �rad v Rychnove nad Kne�nou jako opatrovn�k nezletil�; s odkazem na znaleck� vyj�dren� zalo�en� jak ve spise (PhDr. Martincov�), tak na dal�� posudek (PhDr. �turmy), kter� �stavn�mu soudu predlo�il, dovodil existenci v�n�ho nebezpec�, �e prik�zan�m n�vratem do dom�cnosti otce by nezletil� byla vystavena du�evn� �jme, pr�padne by se dostala do nesnesiteln� situace [cl. 13 p�sm. b) �mluvy] a tak� on v naznacen�ch souvislostech obecn�m soudum vytkl procesn� pochyben� v tom, �e samy nezletilou nevyslechly a odeprely j� tak pr�vo vyj�drit se k otcem po�adovan�mu n�vratu do jeho dom�cnosti, a tak nesplnily �mluvou prik�zanou povinnost prihl�dnout pri rozhodov�n� veci k jej�m stanoviskum (cl. 13 �mluvy); z naznacen�ch duvodu opatrovn�k nezletil� vznesl n�vrh obsahove shodn� s n�vrhem ste�ovatelky.

Usnesen�m �stavn�ho soudu ze dne 3. r�jna 2000 (I. �S 500/2000) byla v�ak �stavn� st�nost opatrovn�ka, s ohledem na j� predch�zej�c� �stavn� st�nost ste�ovatelky, odm�tnuta [� 43 odst. 1 p�sm. e) z�kona] a opatrovn�k byl odk�z�n k vedlej��mu �castenstv� (� 35 odst. 2 al. 2 z�kona), kter�ho tak� v r�zen� o �stavn� st�nosti ste�ovatelky vyu�il.

O n�vrhu ste�ovatelky stran odlo�en� vykonatelnosti rozhodnut� obecn�ch soudu bylo rozhodnuto (vyhovuj�c�m) usnesen�m �stavn�ho soudu ze dne 9. srpna 2000.

U �stn�ho jedn�n� setrvali ste�ovatelka i vedlej�� �castn�ci na sv�ch prednesech, jak z p�semn�ch pod�n� jsou patrny, dal�� �castn�k r�zen� (obecn� soud), ac o �stn�m jedn�n� r�dne uvedomen (c. l. 39 spisu �stavn�ho soudu), se k �stn�mu jedn�n� nedostavil.

II.

Sv� tvrzen� o proti�stavnosti rozhodnut� obecn�ch soudu op�r� ste�ovatelka o ustanoven� cl. 22 a cl. 32 (odst. 4 a 5) Listiny z�kladn�ch pr�v a svobod; jejich poru�en� spatruje v tom - jak ji� ostatne receno - �e sv�mi rozhodnut�mi ji obecn� soudy nut� k tomu, aby k zachov�n� sv�ho pr�va na v�chovu nezl. dcery opustila Ceskou republiku a "jednala tak proti sv� vuli a mimo r�mec z�kona". Tvrzen� o poru�en� pr�v plynouc�ch z ustanoven� cl. 32 v jeho odstavci ctvrt�m a p�t�m Listiny z�kladn�ch pr�v a svobod zduvodnuje - nepril�have - podrobn�m rozborem �casti rodicu na v�chove nezl. dcery a rodinn�ch pomeru vubec, pr�padne podezren�m, �e j� napaden� rozhodnut� obecn�ch soudu ch�pe otec nezletil� tak, �e "dcera byla sverena jemu a �e na jej� v�chove bude se nad�le pod�let s�m", kdy� jinak podm�nky pro aplikaci ustanoven� �mluvy neshled�v�.

Takto shrnut� tvrzen� ste�ovatelky a jejich oduvodnen� neshledal �stavn� soud duvodn�mi, nebot v podstatn� c�sti svou povahou smeruj� proti vecn� spr�vnosti ci legalite napaden�ch rozhodnut� a ste�ovatelka - ponech�vaj�c �stavnepr�vn� aspekty veci stranou - jimi usiluje o takov� prezkum, kter� - jak �stavn� soud ji� dr�ve a opakovane ve sv� ust�len� rozhodovac� praxi vylo�il - nespad� do jeho pravomoci (k tomu srov. napr. n�lez ve veci II. �S 45/94 in �stavn� soud Cesk� republiky: Sb�rka n�lezu a usnesen� - svazek 3., vyd�n� 1., c. 5, Praha 1995, a dal��), nehlede ji� ani k tomu, �e ste�ovatelcin odkaz na pr�va plynouc� z cl. 32 (odst. 4 a 5) Listiny z�kladn�ch pr�v a svobod, �stavne upravuj�c� p�ci o deti a jejich v�chovu, vztahuj� se k obema rodicum, ani� by kter�mukoli z nich d�valy prednost, zat�mco ustanoven�m odst. 5 oznacen�ho cl�nku Listiny z�kladn�ch pr�v a svobod se (rovne� obema) rodicum �stavne prohla�uje pr�vo na pomoc st�tu. Sv�m obsahem se tedy oznacen� cl�nek Listiny z�kladn�ch pr�v a svobod posuzovan� materie nikterak nedot�k� a �stavn� soud proto tvrzen� ste�ovatelky, stran jeho poru�en� obecn�mi soudy, odm�tl.

Nejinak je tomu i co do tvrzen�ho poru�en� cl. 22 Listiny z�kladn�ch pr�v a svobod, kter� sv�m textem i obsahem stanov� podm�nky �stavn� ochrany politick�ch pr�v a svobod, jejich v�kladu v intenc�ch svobodn� soute�e politick�ch sil v demokratick� spolecnosti; povahou pr�v (a jejich ochrany) t�mto cl�nkem Listiny z�kladn�ch pr�v a svobod prohl�en�ch je d�no - ani� by bylo zapotreb� podrobnej��ho zduvodnen� - �e jejich aplikace, pr�p. poru�en� obecn�mi soudy v posuzovan� veci, je ji� pojmove vylouceno; proto �stavn� soud i toto tvrzen� ste�ovatelky odm�tl.

Presto v�ak, byt z jin�ch duvodu ne� tech, kter� ste�ovatelka sv�mi tvrzen�mi uplatnila, shledal �stavn� soud posuzovanou �stavn� st�nost duvodnou.

III.

Z hlediska krit�ri� aplikace �mluvy pokl�d� �stavn� soud za podstatn� a rozhoduj�c� zji�ten�, zda

a) ke zmene pobytu nezletil� do�lo vskutku jednostrann�m jedn�n�m ste�ovatelky nebo zda se otec nezletil� se vzniklou situac� nesm�ril [cl. 13 p�sm. a) in fine �mluvy];

b) navr�cen� nezletil� do dom�cnosti (bydli�te) otce nenese v sobe pro nezletilou nebezpec� du�evn� �jmy nebo pro ni nevyvol� nesnesitelnou situaci [cl. 13 p�sm. b) �mluvy], pr�padne �e nezletil� (za podm�nek �mluvou stanoven�ch) s n�vratem do dom�cnosti otce nesouhlas�.

Pod temito aspekty a s prihl�dnut�m k n�mitk�m ste�ovatelky, pokud byly shled�ny pro posouzen� veci relevantn�mi, a s prihl�dnut�m ke stanoviskum obecn�ho soudu, opatrovn�ka a vedlej��ho �castn�ka r�zen�, �stavn� soud, nec�te se v�z�n skutkov�mi zji�ten�mi, k nim� v predchoz�m r�zen� dospely obecn� soudy (� 81 z�kona), doplnil v n�e uveden�m rozsahu r�zen�, pr�padne nekter� z dukazu proveden�ch obecn�mi soudy opakoval a takto dospel k n�sleduj�c�m zji�ten�m: ad a):

1) ze spisu Okresn�ho soudu v Rychnove nad Kne�nou sp. zn. 6 C 91/99, �e ste�ovatelka a vedlej�� �castn�k r�zen� jsou man�el�, man�elstv� uzavreli dne 7. z�r� 1991 pred Mestsk�m �radem v Rychnove na Kne�nou, nicm�ne n�vrhem ze dne 15. cervna 1999 usiluje ste�ovatelka o rozvod tohoto man�elstv�. Svuj n�vrh oduvodnuje t�m, �e v man�elstv� vznikly probl�my "ekonomick�ho charakteru, ale i v�chovn� s dcerou", pro ne �e doch�zelo mezi man�ely ke st�le se stupnuj�c�m neshod�m, kter� posl�ze vy�stily v jej� rozhodnut� vr�tit se do Cesk� republiky i s nezletilou dcerou; v dobe pod�n� n�vrhu na rozvod man�elstv� bydlel otec nezletil� podle �daju navrhovatelky v Hradci Kr�lov�. R�zen� o rozvod man�elstv� nen� dosud skonceno. Nezletil� Karol�na, narozen� dne 22. cervence 1991 v Hradci Kr�lov�, je podle rodn�ho listu, vydan�ho �radem mesta Hradec Kr�lov� dne 24. cervence 1991, dcerou vedlej��ho �castn�ka,

2) z dopisu vedlej��ho �castn�ka, zalo�en�ch ve spise t�ho� soudu (Nc 535/99), �e ackoliv rozvod sv�ho man�elstv� vedlej�� �castn�k nese te�ce, "ned� se nic delat" (nebot) "�ijem v modern�m �ivote" (c. l. 91 oznacen�ho spisu), �e ste�ovatelku "pustil s Kajou, proto�e (ste�ovatelku) miluje a nechce, aby trpela v�c (l�ska je obetov�n�)", �e si preje, aby (ste�ovatelka) "mohla nechat Kaju, aby mu psala dopisy", �e preje "jen jednu vec od p�na boha, aby v�m podporovali v �ivote, aby se podaril nov� �ivot", "�e kdykoli (vedlej��ho �castn�ka) budete potrebovat, jsem v�m k dispozici" a konecne �e nerad ste�ovatelku s dcerou opou�t�, ale �e "mus�, proto�e v�echny s�ly jsou proti nemu, a proto�e to nevede nikam",

3) z protokolu o jedn�n� pred odvolac�m soudem ze dne 5. dubna 2000 (c. l. 126 spisu obecn�ho soudu), �e u tohoto jedn�n� byl konstatov�n obsah znaleck�ho posudku (PhDr. Martincov�), �e byly precteny c�sti dopisu otce ze dne 16. brezna 1999 a posl�ze, �e jak ste�ovatelka, tak opatrovn�k nezletil�, trvali na doplnen� dokazov�n� znaleck�m posudkem z oboru pedopsychologie (c. l. 138 spisu obecn�ho soudu), kdy� jinak oba setrvali tak� na n�vrhu na v�slechu nezletil� (c. l. 130, 125).

Skutkov� zji�ten�, jak zejm�na sub. 2) je na ne pouk�z�no, podle presvedcen� �stavn�ho soudu, do nemal� m�ry podlamuj� z�ver odvolac�ho soudu, dle neho� "jednostrann� a sv�voln� postup (ste�ovatelky) zmenu m�sta obvykl�ho bydli�te (nezletil�) nezakl�d�"

(c. l. 141 spisu obecn�ho soudu).

Z oduvodnen� rozsudku odvolac�ho soudu (c. l. 140 a� 142) toti� nikterak nevypl�v�, jak �daje v oznacen�m dopise a konstatovan� soudem, jako skutecnosti, o nich� byl proveden dukaz, odvolac� soud hodnot� a ani, jestli�e ji� prijal tak� dal�� dopis otce nezletil� ze dne

9. cervence 1999 (c. l. 92 spisu obecn�ho soudu), proc j�m - obdobne - dukaz neprovedl, ackoli sub. 2) oznacen� cit�ty z obou dopisu, podepren� pr�padne dal��mi dukazy, by mely d�t podnet k �vaze, zda nelze prisvedcit tvrzen� ste�ovatelky, �e otec nezletil� se s rozpadem sv�ho man�elstv� a posl�ze i s pobytem sv� dcery u matky v Cesk� republice nakonec sm�ril [cl. 13 p�sm. a) �mluvy], cemu� v souvislosti s dal��mi okolnostmi zd� se zat�m nasvedcovat i j�m zah�jen� r�zen� o �prave styku s nezletilou (c. l. 9 spisu obecn�ho soudu).

Posuzov�no hledisky ustanoven� � 6 o. s. r. a ust�lenou rozhodovac� prax� �stavn�ho soudu je proto na naznacen� postup a na rozhodnut� odvolac�ho soudu v t�to c�sti nahl�et jako na (�stavne nesouladne) opomenut� dukazy, a proto�e problematika s nimi spojen� byla v judikature �stavn�ho soudu ji� dr�ve podrobne vylo�ena, pro oduvodnen� tohoto rozhodnut� zcela postac� na ni odk�zat (napr. n�lez ve veci III. �S 95/97 in �stavn� soud Cesk� republiky: Sb�rka n�lezu a usnesen� - svazek 8., vyd�n� 1., c. 76, Praha 1998, a dal��), ani� by se jevilo potrebn� z�sady dr�ve vylo�en� opakovat ci cokoli k nim dod�vat. ad b):

Ze znaleck�ho posudku PhDr. Martincov�, j�m� odvolac� soud provedl dukaz jako listinou (� 129 o. s. r.), se pod�v�, �e nezletil� je "z psychologick�ho hlediska, s ohledem na sv� rozumov� a osobnostn� predpoklady, schopna formulovat vlastn� n�zory"; tento dukaz, byt proveden� v intenc�ch ustanoven� obecn�ho soudn�ho r�du jako dukaz listinou, odvolac� soud v podstate odm�t� jednak proto, �e byl predlo�en z iniciativy ste�ovatelky, jednak t� proto, �e se sv�m obsahem (a tak� nepr�pustn�mi z�very do pr�vn� oblasti veci) m�j� s podstatou veci.

Jakkoli naznacen�mu hodnocen� tohoto dukazu, spojen�mu s ocividnou rezervou vuci nemu, nelze odvolac�mu soudu vyt�kat z�sadn� pochyben� (� 132 o. s. r.), prece jen, podle presvedcen� �stavn�ho soudu, mel jej takto proveden� dukaz v�st k �vaze, zda ot�zku psychick� vyspelosti nezletil�, a odvozene jej� schopnosti vyj�drit se k n�vratu do dom�cnosti otce, nelze objasnit jin�m, soudem ustanoven�m, znalcem, jen� by vhodne soudem polo�en�mi ot�zkami byl veden k odborn�mu posouzen� materie spojen� s eliminuj�c�mi duvody plynouc�mi z cl. 13 [p�sm. a) a n�sleduj�c�ho odstavce] �mluvy (� 120 odst. 3 o. s. r.).

Obdobn� v�hrady slu�� podle presvedcen� �stavn�ho soudu vzt�hnout tak� k z�verum odvolac�ho soudu, z nich� se pod�v�, �e odvolac� soud nepokl�dal v�slech nezletil� za nutn� vzhledem k tomu, �e jde o d�te ve veku osmi let, a proto neschopn� dostatecne pochopit podstatu projedn�van� veci, a �e tak� pro stupen jej� vyspelosti "by jeho vyj�dren� nemohlo privodit jin� rozhodnut� ve veci".

V souvislosti s touto v�hradou provedl �stavn� soud dukaz opatrovn�kem predlo�en�m znaleck�m posudkem PhDr. �turmy; podle nej vyspelost nezletil� odpov�d� nadprumern� �rovni a pri (v soucasnosti) dovr�en�ch dev�ti letech veku presahuje r�mec d�tete mlad��ho �koln�ho veku a je na �rovni vyspel�ho d�tete stredn�ho �koln�ho veku a nezletil� je tak schopna v konkr�tn�ch z�le�itostech verohodne vyj�drit sv� potreby, kdy� soucasne nerespektov�n� jej�ho pr�n� by znamenalo zlomen� jej� vule a predstavovalo by v�n� psychick� trauma s rozkol�s�n�m jej� psychick� rovnov�hy s naprosto nejistou perspektivou stabilizace.

S ohledem na tento dukaz, kdy� proti odbornosti a nestrannosti autora posudku a� dosud nic nesvedc�, dospel �stavn� soud k presvedcen�, �e dr�ve zm�nen� z�very odvolac�ho soudu stran �rovne a psychick� vyspelosti nezletil� se za dan�ho stavu pro svou obecnou a zcela neindividualizovanou povahu jev� jako predcasn� a jako takov� a� na dal�� jako neduvodn�, a proto v tomto rozsahu tvrzen� ste�ovatelky co do ne�plnosti skutkov�ch zji�ten� obecn�mi soudy prisvedcil.

Od objasnen� materie zm�nen� v predchoz�m odstavci z�vis�, zda ste�ovatelkou i opatrovn�kem navrhovan� v�slech nezletil� soudem mu�e v�st v intenc�ch jak �mluvy, tak z�kona o rodine (c. 94/1963 Sb., ve znen� pozdej��ch predpisu) k presvedciv� formulaci jej�ho vnitrn�ho postoje k n�vratu do dom�cnosti otce a zda, v kladn�m pr�pade, s prihl�dnut�m ke v�em rozhoduj�c�m okolnostem, lze tomuto postoji d�t primeren� v�raz v n�sledn�m soudn�m rozhodnut�.

Po takto doplnen�m dokazov�n� �stavn� soud sv� �vahy uzavrel tak, �e nikoli z�jem rodicu, ale ochrana pr�v nezletil� a ohledy na jej� zd�rn� v�voj (� 31 z�k. c. 94/1963 Sb., ve znen� pozdej��ch predpisu) vy�aduj�, aby skutecnosti, kter� a� dosud ve vztahu k jej�mu n�vratu do dom�cnosti otce byly opomenuty, byly co nejspolehliveji zji�teny (� 6 o. s. r.), v r�mci voln�ho hodnocen� dukazu soudem vyhodnoceny (� 132 o. s. r.), a aby tak n�sledn� rozhodnut� odpov�dalo z�konu (� 157 o. s. r.).

Pod aspekty ochrany �stavnosti (cl. 83 �st. z�k. c. 1/1993 Sb.) �stavn� soud ve sv�ch z�verech neprehl�dl obt�nost dukazn� situace, kter� je v posuzovan� veci d�na zejm�na a predev��m zcela protichudn�mi postoji rodicu nezletil� k jej� budouc� v�chove a jimi podm�nen�mi jejich procesn�mi stanovisky, ovlivnen�mi zretelne �celov�mi z�mery. Presto v�ak, jakkoli se dukazn� situace mu�e jevit jako obt�n�, m� �stavn� soud za to, �e v posuzovan� veci nebyly obecn�mi soudy vycerp�ny v�echny pr�stupn� dukazn� prostredky, jimi� by - pod ji� zm�nen�mi aspekty ochrany z�jmu a pr�v nezletil� - byly rozhoduj�c� okolnosti zpusobem �stavne souladn�m objasneny co nej�plneji.

Jestli�e je detem obecne zarucena ochrana nejen z�konn� (� 32 a n�sl. z�k. c. 94/1963 Sb., ve znen� pozdej��ch predpisu), ale nadto tak� ochrana �stavn� (cl. 32 odst. 1 al. 2 Listiny z�kladn�ch pr�v a svobod), je nutno tyto z�konn� a �stavn� garance pri jejich aplikaci v konkr�tn� veci podlo�it co nejpecliveji zji�ten�m skutkov�m stavem a stejne peclive z nej odvozen�m pr�vn�m posouzen�m; z hlediska aplikace �mluvy (jej�ho cl. 13) to znamen�, �e jak eliminuj�c� duvody n�vratu d�tete do m�sta bydli�te otce (cl. 3 �mluvy) mus� b�t zji�teny a objasneny natolik dostatecne, aby hrozba v�n�ho nebezpec� fyzick� nebo du�evn� �jmy, pr�p. nesnesiteln� situace z prik�zan�ho n�vratu byly s co nejvy��� m�rou pravdepodobnosti vylouceny a obdobne, aby co ne�plneji byly ozrejmeny tak� v�echny okolnosti, z nich� by bylo lze usoudit na skutecn� postoj otce nezletil� k jej�mu soucasn�mu pobytu v Cesk� republice, nikoli v�ak v soucasn� dobe, ale v dobe, kdy s�m z Cesk� republiky v l�te 1999 odj�del.

Procesn� vady a ne�plnost ve zji�ten� skutkov�ho z�kladu posuzovan� veci tak, jak k nim podle presvedcen� �stavn�ho soudu pred obecn�mi soudy do�lo a jak je na ne v tomto n�lezu pouk�z�no, posl�ze zm�nen�m z�sad�m nevyhovuj�, a proto jak r�zen� pred obecn�mi soudy, tak jejich rozhodnut� z nich vze�l� pro poru�en� �stavn�ho znaku stanoven�ho postupu nevyhovuj� �stavn�m kautel�m plynouc�m z cl. 36 odst. 1 Listiny z�kladn�ch pr�v a svobod.

Na obecn�ch soudech proto bude, aby v n�sledn�m r�zen� provedly pr�padne i dal�� dukazy, kter� rodice nezletil� navrhovali a pot� aby v intenc�ch krit�ri� rozveden�ch v tomto n�lezu znovu rozhodly.

Z takto rozveden�ch duvodu a vzhledem k tomu, �e zji�ten�mi vadami trp� obe rozhodnut� obecn�ch soudu, byla tato rozhodnut� zru�ena [� 82 odst. 1, odst. 3 p�sm. a) z�kona].

Poucen�: Proti tomuto rozhodnut� �stavn�ho soudu se nelze odvolat (� 54 odst. 2 z�kona).

V Brne dne 7. prosince 2000


      [http://www.incadat.com/]       [http://www.hcch.net/]       [top of page]
All information is provided under the terms and conditions of use.

For questions about this website please contact : The Permanent Bureau of the Hague Conference on Private International Law